Banner

2016.02.15. Praha pakvietė Erasmus+ projekto partnerius susitikti

Erasmus + programos projekto “Bendradarbiavimas inovatyviam socialinių ir pilietinių kompetencijų ugdymui” projekto idėja gimė atsiradus poreikiui tobulinti švietėjiško darbo su jaunimu metodus, siekiant įtraukti jaunus žmones į vietinių bendruomenių veiklą, didinti jų pilietinį ir demokratinį aktyvumą, pasitelkiant savanoriškos veiklos, narystės NVO ar jaunimo tarybose galimybes. Taip pat naudojimąsi internetu pateikti kaip aktyvaus pilietinio įsitraukimo būdą. Numatytiems tikslams įgyvendinti projektine partneryste siekiama suteikti naujų žinių jaunimo švietėjams, kurios suformuotų požiūrį ir padėtų imtis efektyvios veiklos numatomiems rezultatams gauti.

Būtent dėl projekto efektyvumo, partneriai planuoja įtraukti jaunus žmones į projektą kaip ekspertus, kurie padės spręsti jiems ir bendraamžiams aktualias problemas.

Prieš kelis mėnesius paskelbta oficiali projekto pradžia. Kiekvienoje partnerių šalyje pradėtas organizuoti ir vykdyti tyrimo procesas apie neformalius jaunimo mokymo metodus, kurias būtų tobulinamos socialinės ir pilietinės kompetencijos. Tačiau pirmojo partnerių susitikimo, vykusio š.m. vasario 1-3 dienomis Prahoje metu, gyvo bendravimo ir idėjų apsikeitimu, projektas įgavo sielą ir pagreitį.

Projekto komandų nariai iš kiekvienos partnerių šalies pristatė savo patirtį ir organizacijų veiklas, mintis ir lūkesčius susijusius su projekto įgyvendinimo procesu. Taip pat buvo pasirašyti reikiami dokumentai, įvardintos atsakomybės ir darbai, pristatyta ir “išdiskutuota” projekto vizija ir rezultatai visų partnerių požiūriu.

Projekto koordinatorė detaliai pristatė ir vedė svarbias susitikimo programos dalis, susijusias su projekto valdymu, bendravimu ir bendradarbiavimu, ataskaitų pateikimu, laiko ir žmogiškųjų išteklių planavimu, vertinimą, aptariant  kiekvieną projekto etapą ir siekiant užtikrinti sklandų bendradarbiavimą ir projekto įgyvendinimą.

Aktyviai ir gyvai buvo išnaudotas laikas, skirtas partnerių susipažinimui, prisistatymui. Visi partneriai turi labai skirtingą patirtį, tačiau visos veiklos, kuriomis užsiima tiesiogiai siejasi su pilietinių ir socialinių kompetencijų ugdymo(si) aspektais. Analizuojant partnerių specifiką susitikimo metu buvo aptartos galimybės pritaikyti ir naudoti jau vykdomas veiklas, metodus organizuojant mokymus, kurie vyks kiekvienoje partnerių šalyje. Pagrindinis planuojamų mokymų tikslas suvienyti ir tikslingai panaudoti jaunų, projekte dalyvaujančių ekspertų žinias ir “jėgą”, sukurti ir plėtoti inovatyvią edukacinę priemonę socialinių ir pilietinių kompetencijų tobulinimui. Savanorių komandos projekto įgyvendinimui formuojamos iš 5 jaunimo darbuotojų ir 5 jaunimo atstovų kiekvienoje partnerių šalyje.

Ypatingai svarbus projekto pirmasis etapas- tyrimas, kuris taps pagrindu kuriant ir tobulinant naują metodų rinkinį-priemonę, skirtą jaunimo socialinių ir pilietinių kompetencijų tobulinimui. Organizacijos pristatė tyrimo, atlikto nacionaliniu ir Europiniu lygmeniu, rezultatus, apie jau egzistuojančius ar įgyvendintus projektus, metodų idėjas. Rezultatai buvo detaliai analizuojami, aptariami, priimti sprendimai dėl informacijos pateikimo ir naudojimo.

Tarptautinės komandos įkvėptos projekto dvasios išsiskirstė su ilgais sąrašais užduočių, kurios bus atliekamos siekiant kuo geriausių bendrų projekto rezultatų.

 

Projektas yra finansuojamas Erasmus+ programos.

Projekto partneriai: Fondas “Umbrella”, kuris teikia pagalbą nevyriausybinėms organizacijoms Lenkijoje; Čekijos taryba vaikams ir jaunimui; Lietuvos jaunimo centras.

 

 

      Lietuvos jaunimo centras, Blindžių g. 17, LT-08111, Vilnius, Tel.: +37065911080, info@ljc.lt, kodas 302494682